0908 96 13 96      
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
 

Ai sợ vợ nhất?

22/11/2014
Ai sợ vợ nhất?
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi
- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
Huy Hoàng Minh Co.,ltd
Theo truyencuoi.vn